Zaštita okoliša

Pravilnikom o gospodarenju električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN. 74/07) uspostavljen je sustav odvojenog skupljanja električnog i elektroničkog otpada radi njegove uporabe i zbrinjavanja, zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Prema navedenom Pravilniku, električni i elektronički (EE) otpad je:

a) otpadna električna i elektronička oprema koja uključuje sklopove i sastavne dijelove koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično);
b) otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstva.

Električna i elektronička oprema i uređaji (EE oprema) predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja i namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

Prema članku 12. Pravilnika o gospodarenju električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN. 74/07):

(1) Posjednik mora EE otpad odvajati od komunalnog i ostalih vrsta otpada.
(2) Skupljanje i prijevoz EE otpada od posjednika mora se obavljati na način da se omogući ponovna uporaba, rastavljanje i uporaba, uključujući i recikliranje EE otpada.
(3) EE otpad koji se predaje skupljaču mora biti u stanju iz kojeg je vidljivo da nije prethodno rastavljan radi vađenja zasebnih komponenti. Takvim otpadom smatraju se i prethodno nerastavljeni dijelovi opreme koja se sastoji od više cjelina (ekrani kompjutora, elektromotori crpki ili kompresora i sl.)
...
(6) Skupljanje i prijevoz EE otpada obavlja se bez naplate. Gdje je posjednik pravna ili fizička osoba koja posjeduje EE otpad ili čijom registriranom djelatnošću stalno ili povremeno nastaje EE otpad, te fizička osoba koja posjeduje EE otpad nastao vlastitom uporabom EE opreme u kućanstvu.

Navedenim Pravilnikom te Europskom Direktivom 2002/96/EC o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE) određeno je da se EE otpad skuplja i odlaže odvojeno od ostalog otpada s namjerom da se reciklira. Oznaka za označavanje odvojenog skupljanja EE otpada sastoji se od prekriženog spremnika za skupljanje otpada s kotačima.

Za sigurnost pošiljke, vaša vaga je pakirana u pakete koji su izrađeni od materijala koji nisu štetni okolišu. Nakon uspješne instalacije vage, trebali biste pakiranje dati u postupak recikliranja. Pakirna ambalaža koja se više neće upotrebljavati mora biti zbrinuta od strane ovlaštenog koncesionara za zbrinjavanje otpada. Pakiranja su izrađena od materijala koji ne štete okolišu i mogu se upotrijebiti kao sekundarni materijal.

Oprema, uključujući dodatke, prazne baterije za jednokratnu upotrebu, baterije koje se mogu ponovno puniti, ne spadaju u kućni otpad; takvi dodaci/oprema proizvedeni su od potencijalno opasnog materijala te od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti. Za informacije o organiziranju recikliranja, uključujući i recikliranje stare vagajuće opreme, kontaktirajte Vašeg koncesionara za prikupljanje otpada, mjesno odlagalište otpada ili vama najbliži Sartorius centar.

Za Republiku Hrvatsku:

Sartorius Croatia - Libra Elektronik d.o.o.
Servisni centar
Savska 45a, 10290 Zaprešić
Republika Hrvatska
Tel.: +385 (0) 1 3340 290
Fax: +385 (0) 1 3340 299
E-mail: service@sartorius.hr
www.sartorius.hr, pos.sartorius.hr

Za odlaganje otpada u državama Europskog Ekonomskog Područja (EEA), molimo kontaktirajte lokalne Sartorius centre, urede ili distributore.